اخبار ورزشی » کل کل جالب کارواخال و ناچو در مورد تیم شهرشان