اخبار ورزشی » فراخوان رئال به هوادارانش برای مراسم معارفه هازارد