اخبار اجتماعی » مطالبه درباره شعار سال، کارِ رسانه است